The Paaichigai Aaroodam told by Agathiyar – Effects for 2,1,1 to 2,6,6

Author: தோழி / Labels: , ,

2,1,1.

செய்யவேயிரண்டு மொன்றும் சேர்ந்ததொன்று விழுமானால்
seyyavaeyirandu monrum saernthathonru vizhumaanaal
பையவே பொருளும்போகும் பயணமே போகொணாது
paiyavae porulumpoakum payanamae poakonaathu
மெய்யதாய் கலகமாகும் மனைவி மக்களும் பகைப்பார்
meyyathaai kalakamaagum manaivi makkalum pakaippaar
ஐயமில்லாம லெண்ணம் அபலமாய் போகக்கூடும்
aiyamillaama lennam abalamaai poakakkoodum.

For this combination, you may face the loss of property very frequently. You need to avoid the travel to other places. You may get controversies with wife and family. Your desires will not come true.

2,1,2.

கூடுமேயெண்ணமெல்லாம் கூறும் ரெண்டொன்றும் ரெண்டும்
koodumaeyennamellaam koorum rendonrum rendum
ஓடுமே வினையெல்லாம் உடன்பிறந்தோரால் நன்மை
oadumae vinaiyellaam udanpiranthoaraal nanmai
தேடுமுன் கிடைக்குமப்பா தொழிலது நீடித்தோங்கும்
thaedumun kidaikkumappaa thozhilathu neediththoangum
கோடுசொல் தவறிடாத கோமான் போல் வாழ்குவாயே
koadusol thavaridaatha koamaan poal vaazhkuvaayae.

For this combination, very dangerous disease and bad incidents will move away. You will get profit due to your siblings. Something which you desired for will come to you by itself.  You will attain profit your business and live like a wealthy person.

2,1,3.

வாழநீ எத்தளித்தாய் வக்கரித்தானே கேது
vaazhanee eththaliththaai vakkariththaanae kaethu
தாழரெண்டொன்றும் மூன்றும் தடைப்பட வழுந்தபோது
thaazharendonrum moonrum thadaippada vazhunthapoathu
சூழுமுன் குடும்பமின்று சுகங்கெட்டு சிதறிப்போகும்
soozhumun kudumbaminru sugangettu sitharippoakum
கோழையாம் சில பேரால் குலக்கேடு வினையலாகுமே
koazhaiyaam sila paeraal kulakkaedu vinaiyalaakumae

For this combination, the vision of kaethu* is depraved. You will not lead a happy life. Your family will split up and each one of you will reside at different places. Because of some people, your family will face disrespect.

2,1,6.

விளையாது வெகுவாய் துன்பமிரண்டு ஒன்றாறுமானால்
vilaiyaathu veguvaai thunbamirandu onraarumaanaal
பழைய நாள் வழக்கும் வெல்லும் பாவையும் கெர்பமாவாள்
pazhaiya naal vazhakkum vellum paavaiyum kerpamaavaal
தழைத்துமே குடும்பமோங்கும் தட்டாது உந்தன் வாக்கு
thazhaiththumae kudumbamoangum thattaathu unthan vaakku
துலைந்திடும் கெண்டம் நோயும் துணையது உண்டு தெய்வம்
thulainthidum kendam noayum thunaiyathu undu theivam.

For this combination, you may get all good luck. The problem in the case of the ancestor’s family will get resolved. Your wife will get pregnant.  Your family will develop and there will be no opposition word for your opinion. All the dangers and disease will move away. You will have the grace of god.

2,2,1.

தெய்வத்தின் சகாயமுண்டு தென்புவி விருரெண்டான்றால்
theivaththin sagaayamundu thenpuvi virurendaanraal
வையகமீது துன்பம் வருந்திடா தனக்குயேதும்
vaiyagameethu thunbam varunthidaa thanakkuyaethum
செய்யவே தொலிலுமோங்கும் சந்தோச செய்தி தோன்றும்
seyyavae tholilumoangum santhoasa seithi thoanrum
பொய் சொல்லா புனிதனாக புவிதனில் வாழ்வாயன்றோ
poi sollaa punithanaaga puvithanil vaazhvaayanroa.

For this combination, all your misery will vanish as ice melts in the sun. Your business will result in huge profits. You will get good news from many places. Also you will remain as a person who never tells lie.

2,2,2.

அன்று நீ பாவம் அலைச்சலும் திரிச்சலாகும்
anru nee paavam alaichalum thirichalaakum
நன்றில்லை மூரெண்டானால் நயம் பேசி மோசம் செய்வார்
nanrillai moorendaanaal nayam paesi moasam seivaar
வென்றிடும் வழக்கானாலும் வகையற்று தோற்றுபோகும்
venridum vazhakkaanaalum vagaiyatru thoatru poagum
ஒன்றுமே பயன்படாது உருபடா முறையிதமே
onrumae payanpadaathu urupadaa muraiyithamae.

For this combination, you will have to face the consequences of all the actions that you did in the previous birth. Also you will not achieve good in whatever you do. Even in the situations where you were about to achieve success, also you will end up in losing the case. All that you begin will not give
you success. It takes time.

2,2,3.

ஆமென விரண்டும் ரெண்டும் அடுத்தது மூன்றும் வீழ்ந்தால்
aamena virandum redum aduththathu moonrum veezhnthaal
தாமதமாகா தெண்ணம் தழைத்திட செல்வமோங்கும்
thaamathamaaga thennam thazhaiththida selvamoangum
போமென வெளியூர் போக பல தொழில் விர்த்தியாகும்
poamena veliyoor poaka pala thozhil virththiyaagum
காமனை யெரித்தோன் மைந்தன் கந்தனும் துணையிருப்பான் 
kaamanai yeriththoan mainthan kanthanum thunaiyiruppaan.

For this combination, even the impossible things will get done. You will get wealth. In the
business and travelling, you will attain profits. With the grace of Lord Muruga all the problems will get resolved.

2,2,6.

துணையென நம்பிடாதே தொல்லையாம் பலபேர் நேசம்
thunaiyena nambidaathae thollaiyaam palapaer naesam
இணைபுடனிருரெண்டாறும் இடரப்பா விழுந்ததாலே
inaipudanirurendaarum idarappaa vizhunthathaalae
வினையமாய் தொழிலும் நஷ்டம்வந்திடும் வழக்கரும்வம்பும்
vinaiyamaai thozhilum nashtamvanthidum vazhakkarumvambum
மனையிலே களவு போகும் மனைவிக்கும் தோஷமாமே
manaiyilae kalavu poakum manaivikkum thoashamaamae.

For this combination, do not trust anyone. You will suffer because of some other people. You will face obstacles and loss in business. Robbery will happen in your home. Your wife may face many health issues.

2,3,1.

தோஷமே நேருமப்பா இரண்டுடன் மூன்றொன்றொனால்
thoashamae naerumappaa irandudan moonronronaal
மோசமேயுன்னை செய்ய முழுதுமே யோசிப்பார்கள்
moasamaeyunnai seyya muzhuthumae yoasippaarkal
காசுடன் தொழிலும் போகும் கவலைகள் மிகவே தோணும்
kaasudan thozhilum poakum kavalaikal mikavae thoanum
பாசமா யுள்ளபேரும் பிரிந்திடுவாரே யுன்னை
paasamaa yullapaerum pirinthiduvaarae yunnai.

For this combination, even your friends cause bad to you. You will lose your savings and get problems due to the loss in business. Those who love you will also leave you.

2,3,2.

உன்மனம் போலேயாகும் மிரண்டு மூன்றிரண்டே வீழ்ந்தால்
unmanam poalaeyaakum mirandu moonrirandae veezhnthaal
பண்டைய பொருளும் சேரும் பகைவர்கள் குலமே நாசம்
pandaiya porulum saerum pakaivarkal kulamae naasam
பெண்டுடன் புத்திரபேரும் பெருகுவாய் வேணலாபம்
pendudan puththirapaerum perukuvaai vaenalaapam
கொண்டாடும் உனது தெய்வம் கூடவே துணையிருக்கு
kondaadum unathu theivam koodavae thunaiyirukku.

For this combination, you will not have enemies. All your ancestors’ property will come to you. You will get two wives and attain the boon of a baby. The family of your enemy will get destroyed. The traditional family deity who dies in your home will remain as your main support.

2,3,3.

இருக்குமே கஷ்டமாக இரண்டுடன் யிருமூன்றானால்
irukkumae kashtamaaga irandudan yirumoonraanaal
உருக்குமே உள்ளந்தன்னை உலகிலே கெடுபேராகும்
urukkumae ullanthannai ulagilae kedupaeraakum
பெருக்கமாய் இருந்தசெல்வம் பலவிதவிறையமாகும்
perukkamaai irunthaselvam palavithaviraiyamaakum
நொறுக்குமே நோய்தானுன்னை நிலையது நீங்கிப்போகும்
norukkumae noaithaanunnai nilaiyathu neengippoakum.

For this combination, you will get more problems that affect your mind mentally. You will get bad name. All your wealth will spoil in many ways. Because of this, diseases and sorrows will occur.

2,3,6.

நீங்கும் கவலையெல்லாம் இரண்டு மூன்றாறுமானால்
neengum kavalaiyellaam irandu moonraarumaanaal
ஓங்கிடும் உனதுசெல்வம் உயருமே தொழில்தானப்பா
oangidum unathuselvam uyarumae thozhilthaanappaa
சோங்கிடும் தோஷம்நோயும் தொலைத்திடும் அஞ்சிடாதே
soangidum hoashamnoayum tholaiththidum anjidaathae
வாங்கிய கடன்தான் நீங்கி வறுமையுமகன்றுபோமே
vaangiya kadanthaan neengi varumaiyumakanru poamae.

For this combination, all the problems that you had so far will get resolved as darkness disappears seeing moon. Increase in wealth, profits in business, cure from diseases, free from loan and poverty will happen.

2,6,1.

போமெனதுயரம் போகும் பக்ஷமாய் ரெண்டாறொன்றில்
poamenathuyaram poakum pakshamaai rendaaronril
கோமான்போல் வாழ்வுண்டாகும் குடும்பத்தில் மணமே
koamaanpoal vaazhvundaakum kudumbaththil manamae
தாமதமின்றி நோயும்தணிந்திடும் வெளியூர் போகக்கூடும்
thaamathaminri noayumthaninthidum veliyoor poakakkoodum
ஷேமமேத மிதவுமுண்டாகும் ஜெகம் புகழடைகுவாயே
shaemaetha mithavumundaakum jegam pukazhadaikuvaayae.

For this combination, all the sorrows in the family will be cleared and will live as a wealthy person. Marriage will occur in home, disease will cure, travelling will bring good.

2,6,2.

வாயவே யிரண்டுமாறும் வருத்தமே இரண்டும் வீழந்;தால்
vaayavae yirandumaarum varuththamae irandum veezhanthaal
தோயவே பொருளும் நஷ்டம் தொழில்தனில் நிந்தையுண்டாம்
thoayavae porulum nashtam thozhilthanil ninthaiyundaam
உபாயமாய் சிலபேராலே விரோதமும் கலகமாகும்
ubaayamaai silapaeraalae viroathamum kalakamaagum
காயமே யருந்தபோதும் கடவுளை மறந்திடாதே
kaayamae yarunthapoathum kadavulai maranthidaathae.

For this combination, all sorrows occur and loss of property occurs. Due to someone you will get enemity and bad name. But whatever sorrow happens do not forget god says Agathiyar.

2,6,3.

முறைந்திட்டோர் சேகரித்த மண்மனை வந்துசேரும்
murainthittoar saekariththa manmanai vanthusaerum.
இரண்டுடனாறும் மூன்றும் இணங்கிட செல்வமோங்கும்
irandudanaarum moonrum inangida selvamoangum
சிறந்திடும் நாற்கால் ஜீவன் சீக்கிரம் யெண்ணம் கூடும்
siranthidum naarkaal jeevanseekkiram yennamkoodum.
துறந்துமே சென்றேபேரும் துரிதத்தில் வருகுவாரே
thuranthumae senraepaerum thurithaththil varukuvaarae

For this combination, all the property that your ancestors were looking for will come to you. Your wealth will increase. Because of four-legged animal, you will get plenty of milk. All that you desired for will come true in short span. Those who left the house will come back and stay with you happily.

2,6,6.

வாரென யிரண்டீராறும் வந்திடில் கெடுதியப்பா
vaarenayirandeeraarum vanthidil keduthiyappaa
நேரவே எடுத்தவேலை நிதானமே மிகந்துகூடும்
naeravae eduththavaelai nithaanamae mikanthukoodum
பாரது மூளுமப்பா பொரந்திய குடும்பந்தன்னில்
paarathu moolumappaa poranthiya kudumbanthannil
தேரவே வழியண்டு துதித்திடாய் தெய்வந்தன்னை
thaeravae vazhiyandu thuthiththidaai theivanthannai

For this combination, all that you begin will end up slowly in success. There will be fights in the home and sorrows will occur. But if you worship to the navagrahas (nine planets) or to the traditional family deity, you will get good.

Rest in the next post.

*Kaethu - the descending node of the moon

Translated by சந்தியா


The Paaichigai Aaroodam told by Agathiyar – Effects for 1,1,1 to 1,6,6

Author: தோழி / Labels: , ,

By throwing the four sided wooden bar or paaichigai thrice and based on the combination, the effects are told.  Today let us see the effects related to 1,1,1 to 1,6,6.

1,1,1.

மும்முறையொன்றேவந்தால் முடிந்திடும் நினைத்த எண்ணம்
mummuraiyonraevanthaal mudinthidum ninaiththa ennam
அயபுவி மீது நீயும் அரசனைப் போல வாழ்வாய்
ayapuvi meethu neeyum aranaip poal vaazhvaai
பம்பு சூனியமும் நீங்கும் பலவித லாப முண்டாம்
pambu sooniyamum neengum palavitha laaba mundaam
தம்பிரான் சாக்ஷியாக தாக்ஷிதானிலைபாரே
thambiraan saakshiyaaga thaankshithaanilaipaarae.

If the above combination occurs then all that you wish will come true and will live like a king. Problems due to smear and sorcery will disappear. You will attain profit in many ways. You will not get any sorrows.

1,1,2.

பாரப்பா ஒன்று மொன்றும் பதறியே இரண்டும் வீழ்ந்தால்
paarappaa onru monrum pathariyae irandum veezhnthaal
சீரது வழிந்து போகும் சிக்குகள் பலவுண்டாகும்
seerathu vazinthu poagum sikkukal palavundaagum
பேரது கெடுக்கவுந்தன் பெண்டீரும் துணையே யாவாள்
paerathu kedukkavunthan pendeerum thunaiyae yaavaal
கூறவே நினைத்த யெண்ணம் கூடாது நாள் தானாகவே
kooravae ninaiththa yennam koodaathu naal thaanaagavae.

For this combination, problems will occur within the family. Your wife will be responsible to degrade your fame. It may take long time to reach your wish.

1,1,3.

தானாகும் ஒன்றும் வீழ்ந்து தனித்தொன்றும் மூன்றும் வீழ்ந்தால் 
thaanaagum onrum veezhnthu thaniththonrum moonrum veezhnthaal
ஆணாக பிறக்கும் பிள்ளை அதனாலேயே யோமுண்டாம் 
aanaaga pirakkum pillai athanaalaeyae yoagamundaam
வீணான கவலையெல்லாம் விலகிடும் கொண்டமும் நோயம் 
veenaana kavalaiyellaam vilakidum kondamum noayam
தோணாது கஷ்டம் நீங்கும் துணையது முருகனுண்டாம்
thoanaathu kashtam neengum thunaiyathu murukanundaam.

For this combination, a boy baby will take birth in the family. This will increase the luck. Danger will be driven away. Diseases will also get cured. By the grace of Lord Muruga, all the problem will get resolved.

1,1,6.

உண்டப்பா கெடுதியுண்டு ஒன்றுடனொன்று மாறும்
undappaa keduthiyundu onrudanonru maarum
நின்றிட விழுமானால் நிலைக்காது நினைத்த எண்ணம்
ninrida vizhumaanaal nilaikkaathu ninaiththa ennam
அன்றியும் அரசராலே அவகேடு வந்து நேரும்
anriyum arasaraalae avakaedu vanthu naerum
சென்றிடும் செல்வமுற்றும் சொல்வது விஷம்போலவே
senridum selvamutrum solvathu vishampoalavae.

For this combination, your thoughts will not come true. You may need to face some problems from the government side and as a result you may lose more gold and property. Your words will be like poison.

1,2,1.

விஷபாம்பை போலே பார்ப்பார் ஒன்றுரெண்டொன்று வீழ்ந்தால் 
vishapaambai poalae paarppaar onrurendonru veezhnthaal
பசப்பு வார்த்தைகள் பேசிபறிப்பாருள் பொருளை எல்லாம்
pasappu vaarththaikal paesiparippaarul porulai ellaam
நிஜமாக உரைத்திட்டாலும் நியாயமுணக்கிராது
nijamaaga uraiththittaalum niyaayamunakkiraathu
கசங்கிட கடனில் தொல்லை காட்டிடும் கவலையாமே
kasangida kadanil thollai kaattidum kavalaiyaamae.

For this combination, all your relatives and friends will consider you like a poisonous snake. If you share some truth, there would be nobody to trust you. The problems from the creditors will increase. Worries will arise.

1,2,2.

கவலையேன் ஒன்றும் ரெண்டும் இரண்டுமே விழுகுமானால்
kavalaiyaen onrum rendum irandumae vizhugumaanaal
ஷதவணையில்லாமல் சேரும் நாள் பொருளும் ஜீவன்
shathavanaiyillaamal saerum naal porulum jeevan
குவலயத் தன்னிலுந்தன் குணத்தை பாராட்டுவார்கள்
kuvalayath thannilunthan kunaththai paaraattuvaarkal
துவக்கிடும் நோயும் நீங்கும் துணைவராலே சகாயம்
thuvakkidum noayum neengum thunaivaraalae sagaayam.

For this combination, you may attain profits in many ways. You will regain all that you lost within 8 days. Everybody will praise you. Even the disease that is going to come will move back. You will get the help of friends.

1,2,3.

சகாயத்தால் அபாயம் நேரும் சரியொன்றுமிரண்டும் மூன்றும்
sagaayaththaal abaayam naerum sariyonrumirandum moonrum
விகாரமாய் தோன்றுவாய் நீ விண்பெய ரெடுக்கலாகும்
vigaaramaai thoanruvaai nee vinpeya redukkalaagum
அகாலமாய் மரணசேதி அப்பனே கேட்பாய் நீயும்
akaalamaai maranasaethi appanae kaetpaai neeyum
சுகரசுக மிழந்தபோதும் தைரியந்தனை விடாதே
sukarasuka mizhanthapoathum thairiyanthanai vidaathae.

For this combination, your face will look so bad because of the plant positions. You will lose all your fame. Though you attempt to help others it will lead to a problem. You may get death news from the relatives.  Though you lose all that you have, do not lose your courage says Agathiyar.

1,2,6.

தைரியத்தை விடாதே தனியொன்றும் மிரண்டுமாறும் 
thairiyaththai vidaathae thaniyonrum mirandumaarum
வைரயா யிருந்தபேரும் வணங்குவாருன்னைக் கண்டால் 
vairayaayirunthapaerum vananguvaarunnaik kandaal
சௌரியத் தொழிலில் பாபம் சஞ்சலம் பிணியும் நீங்கும் 
sowriyath thozhilil paapam sanjalam piniyum neengum
பரிவுடன் பிறக்கும் பிள்ளை பலித்திடும் அதனால்யோகம்
parivudan pirakkum pillai paliththidum athanaalyoagam.

For this combination, all your enemies will become your relation. You will get profit in the business. Many problems like diseases, dangers will move away. A boy baby will take birth that brings luck too.

1,3,1.

யோகமுண்டு ஒன்றும் மூன்றும் உடனொன்றும் விழுகுமானால்
yoagamundu onrum moonrum udanonrum vizhukumaanaal
ஏகமாய்ப் பொருள் சேரும் இடரின்றியெண்ணங்கூடும்
aegamaaip porul saerum idarinriyennangoodum
சாகவே வாய்ந்த நோயும் சுகமாகும் மருந்தினாலே
saagavae vaaintha noayum sugamaagum marunthinaalae
வேகமாய் செய்திதோன்றும் வியாபாரம் விர்த்தியாமே
vargamaai seithithoanrum viyaabaaram virththiyaamae.

For this combination, it will give very good fortune. Whatever you desire will come to you by itself. Your thoughts will get happened. The disease that came to cause death will get cured with medicines. A good news and goog profit in the business and all good will reach to you says Agathiyar.

1,3,2.

ஆமப்பா விழுந்த எண்தான் ஒன்று மூன்றிரண்டேயாகும்
aamappaa vizhuntha enthaan onru moonrirandaeyaagum
காமத்தையளித்த மங்கை கைவிடுவாளேயுன்னை
kaamaththaiyaliththa mangai kaividuvaalaeyunnai
ஷேமத்தை கெடுக்கவுந்தன் சொத்துக்களொழிந்து போகும்
shaemaththai kedukkavunthan soththukkalozhinthu poagum
போமப்பா உந்தன் கீர்த்தி பூஜிப்பாய் நவக்கிரகத்தை
poamappaa unthan keerththi poojippaai navakkiragaththai.

For this combination, woman whom you like the most will grab all your property and cheat you. As a result, all your happiness will be lost. It will cause bad luck to you and you will get lot of worries. But  you can do navagraha (nine planets)  pooja for 2 to 9 days.

1,3,3.

கிரகங்கள் நல்லதாச்சு காணுமொன் றிருமூன்றாச்சு
kirakangal nallathaachu kaanumon rirumoonraachu
மறைந்ததோர் பொருளுஞ்சேரும் மருந்தினால் நோயும் நீங்கும்
marainthathoar porulunj saerum marunthinaal noayum neengum
சிறப்புற மணமேகூடும் செய்தொழில் லாபங்காணும்
sirappura manamaekoodum seithozhil laabangaanum
அறமது புரிந்துவாழ்வாய் அகஸ்தியர் மொழிமீறாதே
aramathu purinthuvaazhvaai akasthiyar mozhimeeraathae.

For this combination, you will get all the things that you lost. Disease will be cured. Marriage will happen soon. The business will be in profit. Without violating the Agasthiyam’s words, live by donating to others.

1,3,6.

மீறியேவுந்தனை வாக்கை மனைவி மக்களும் நடப்பார்
meeriyaevunthanai vaakkai manaivi makkalum nadappaar
தூறியே மிகுபேர் நஷ்டம் துணைவரால் வந்துநேரும்
thooriyae mikupaer nashtam thunaivaraal vanthusaerum
ககரியம் கைகூடாது கவலையே அதிகரிக்கும்
kakariyam kaikoodathu kavalaiyae athikarikkum
தூரியே நோய்கள் காட்டும் துலைதூரம் செய்திதோன்றும்
thhoriyae nooaikal kaattum thulaithooram seithithoanrum.

For this combination, wife and children will not care for your words. You may end up in fight and will loss due to friends. Your worries will increase. Diseases and bad news will come on your way. Nothing will end up in success.

1,6,1.

தோன்றிடும் பகைதான் மெத்தடுர்ந்தொன்று மாரொன்றாகில்
thoanridum pakaithaan meththadurnthonru maaronraakil
ஆன்றோர்கள் தேடிவைத்த ஆஸ்தியுமழிந்து போகும்
aanroarkal thaedivaiththa aasthiyumazhinthu poakum
கானபடும் கண்ணிதன்னில் மான்படும் கவலைபோலே
kaanapadum kannithannil maanpadum kavalaipoalae
வான்பதிக்குள்ளே நீயும் வருந்தவே நேருமப்பா
vaanpathikkullae neeyum varunthavae naerumappaa.

For this combination, you will be into a greater enemity. The property of the elders will be lost.  You may face very big problems and you will annoy as a deer get trapped in hunter’s net. Do not lose your dareness and you will be alright very soon says Agathiyar.

1,6,2.

அப்பனே ஒன்றும் ஆறும் உறுதியாய் இரண்டு வீழ்ந்தால் 
appanae onrum aarum uruthiyaai irandu veezhnthaal
தப்பாது முடியுமப்பா தானெதை நினைத்தபோதும்
thappaathu mudiyumappaa thaanethai ninaiththapoathum
ஒப்பிலா வாழ்வுண்டாக்கும் உள்ளுரிலடைவாய்லாபம்
oppilaa vaazhvundaakkum ulluriladaivaailaabam
கப்பியபகை நோய் நீங்கும் கங்கணப்ராப்தமாமே
kappiyapakai noai neengum kanganapraapthamaamae.

For this combination, all that you desire will end in success without any obstacles.  You will lead a luxury life and earn more money in your place itself. The enemity and disease will move away. Good event will happen in home.

1,6,3.

ஆகுமே கவசம்பாரு அப்பனே ஒன்றார் மூன்றும்
aagumae kavasampaaru appanae onraarmoonrum
சோகமே பெரிதாய் நிற்கும் சலிப்பினால் இடத்தை மாற்றும்
soagamae perithaai nirkum salippinaal idaththai maatrum
ஏகமாய் பொருளும் போகும் இடறான நோயுண்டாகும்
aegamaai porulum poakum idaraana noayundaakum
போகுமே தொழிலும் நஷ்டம் பொல்லாப்பு மடைகுவாய்
poakumae thozilum nashtam pollaappu madaikuvaai.

For this combination, in family you may get some problems. Sorrows will arise in everything. Due to vexation, you will change your place and you will lose your major part of property and disease will occur. Your business will come to an end and grievance will develop with friends.

1,6,6.

அடைகுவாய் லாபமப்பா ஆக ஒன்றாது மாறும்
adaikuvaai laabamappaa aaga onraathu maarum
தடையின்றி விழுந்தாலே தழைத்திட மகப்பேறாகும்
thadaiyinri vizhunthaalae thazhaiththida magappaeraakum
புடைசூழ குடம்பந்தன்னில் புகழான வாழ்வுண்டாகும்
pudaisoozha kudambanthannil pukazhaana vaazhvundaakum.
இடையிலே துயர் வந்தாலும் ஏதொன்றுமுனை செய்யாதே

For this combination, a baby may take birth in family. You will live happily with all your relatives. In between you may face some little problems though that do not impact you to a great extent. You will remain happy for the rest of the life.

We shall see its continuation in the next post.

Translated by சந்தியா


Agathiyar’s “Paaichigai Aaroodam"– An Introduction

Author: தோழி / Labels: , ,

I have already shared so many posts about the astrology told by the Siththars. As a sequence to those posts we shall see about the “Paaichigai Aaroodam”  told by Agathiyar. Paaichigai is a four faced bar made out of the tree. In this, fill the first three faces  with the numbers 1,2,3 and in the fourth  face write 6.

Before getting into the paaichigai aaroodam, we shall see certain clarifications. In the life of the ancient Tamilians, the art of fore telling has been existing in many forms.  They are horoscopy, omens, aaroodam and prasannam.

Horoscopy is predicting the future based on the date of birth and the positioning of the planets.

Omens is those which are predicted based on the reason for the occurrence. If it thunders we say it would rain, if we feel hungry we need food. The extent of this reasoning is omens. This can be told in other ways as telling the future based on the consequences for those happening at present. In other words, judging  the future based on the present happenings is called as omens.

Aaroodam, another form of astrology is a method of predicting the future based on the time when they come to ask about their problem, position they are sitting, their body language and the positioning of the planets. Apart from this by throwing the cowry and counting them and by throwing the paaichigai and counting the numbers on them, they say the future. In the forth coming posts we shall see about the paaichigai aaroodam told by Agathiyar.

In this paaichigai we should throw the paaichigais thrice and based on the numbers we get, the effects are told.  Based on the numbers, pick the song related to it and say the effects. These 62 effects are stable. Based on the person asking the effects, the way the paaichigai is thrown and the person who is telling the effects varies. This is based on the "probability" method. This method is a separate and vast division in the mathematics.

The idea of this post is not to discuss or to make arguments about the truth in this kind of predicting future. The idea is to share the idea of our ancestors to the present generation and encourage them to proceed with further researches on them.

In the post coming further we shall see the effects of the paaichigai aaroodam told by Agathiyar. Anybody can use this method.

Translated by சந்தியா